Εταιρεία

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Χαλανδρίου, Αγίας Βαρβάρας 4, σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές και η παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού.

Η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της «FLEXWARE Innovation Systems» στην ανάπτυξη εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού, δεν είναι βέβαια μεγάλη, αλλά εγγυάται τη φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρείας.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας είναι:

  • Γνώση και η εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών
  • Γνώση των διεθνών προτύπων τα οποία αφορούν τις προδιαγραφές ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων
  • Γνώση της ολοκληρωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης την οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία στα έργα πληροφορικής που αναπτύσσει
  • Άριστη γνώση των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, τα οποία η Εταιρεία έχει επιλέξει (.Net, C++, Visual Basic, J++, Delphi)
  • Άριστη γνώση των σύγχρονων βάσεων δεδομένων RDBMS, τις οποίες χρησιμοποιεί η Εταιρεία (Oracle, MS-SQL, Sybase)